متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق شهر تهران در سال 93

در حال اجرای گزارش...