برآورد واحدهای مسکونی معمولی دارای مساحت زیربنای 50 مترمربع وکمتر در استانهای کشور بر اساس سرشماری 1385

در حال اجرای گزارش...