درصد شاغلان در گروه قانونگذاران ،مقامات عالى رتبه ومدیران در استانهای کشور بر اساس سرشماری 1390

در حال اجرای گزارش...