تعداد واحدهای مسکونی معمولی در نقاط روستایی( سرشماری 1385 و 1390 )

در حال اجرای گزارش...